Xarxa de Calor d'Andorra la Vella

Amb la calefacció urbana, construïm un futur més net i sostenible per a Andorra!

El projecte de cogeneració millorarà l’aprofitament energètic del centre de tractament de residus d’Andorra, adaptant un dels seus processos per tal de poder, amb la mateixa quantitat de residus, a part de produir electricitat, produir energia tèrmica per proveir de calefacció i aigua calenta sanitària el centre d’Andorra La Vella.

Mitjançant la cogeneració s’aconsegueix un doble objectiu: la producció d’electricitat, de la que Andorra n’és deficitària, i la producció de calor, que serà distribuïda a través d’una xarxa urbana a Andorra la Vella.

El projecte presenta molts punts d’interès:

1. Millora de l’eficiència energètica:

 • La combinació d’una xarxa de distribució de calor a Andorra la Vella amb el Centre de tractament de residus permet aprofitar la calor residual generada per la incineració de residus, contribuint d’aquesta manera a millorar l’aprofitament energètic de CTRASA.
 • La xarxa de distribució de calor permet oferir una solució global molt més eficient que les solucions individuals (en l’actualitat majoritàriament calderes de gasoil): millor gestió i optimització del rendiment dels punts de combustió fruit de la seva centralització i major potència.

2. Beneficis mediambientals:

 •  La centralització i millora del rendiment dels punts de combustió contribueix en la reducció de les emissions de partícules i de CO2.
 •  El reemplaçament de calderes individuals de calefacció per la xarxa de calor permetrà també l’anul·lació de bastants dipòsits de gasoil, el que contribueix en minimitzar el risc de fuites de gasoil dels dipòsits soterrats.

3. Referent en sostenibilitat:

 • Gràcies a la millora del rendiment energètic del Centre de tractament de residus i a la creació d’una xarxa urbana de distribució de la calor generada pel mateix Centre, la parròquia d’Andorra la Vella pot esdevenir un referent en matèria de sostenibilitat energètica i mediambiental.

 

TERMINIS

La primera etapa de la xarxa de calor es preveu que estigui en funcionament a l’hivern del 2019, entrant els anys següents en funcionament les diferents etapes, amb la previsió de tenir la major part del desglossament del centre d’Andorra La Vella l’any 2021.

Mapa fases planta comella


DESCRIPCIÓ GENERAL

A mode general, les parts més importants del projecte global de la Comella, són:

 • Planta de cogeneració

El circuit procedent de l’extracció de la turbina de vapor existent s’adapta per a poder afegir un nou circuit per la xarxa de calor.

D’aquesta forma es realitzarà un increment notable del rendiment de la planta, generant per una part energia elèctrica i per l’altra energia tèrmica a partir d’una extracció de vapor de la turbina.

La planta de cogeneració resultant manté els actuals serveis tèrmics interns del CTR, al mateix temps que incorpora els equips de bescanvi primari vapor/aigua calenta que siguin necessaris per donar el servei a la xarxa de calor en qualsevol fase i transitori que es pugui produir.

 • Central de bombeig i tractament d’aigua

La funció d’aquesta serà bombar l’aigua calenta fins a totes les subestacions, garantint un cabal adequat per a poder realitzar la transferència de calor als clients de manera òptima.

La xarxa de calor es mantindrà a una pressió constant mitjançant una regulació de velocitat sobre les bombes primàries d’impulsió ubicades en aquesta instal·lació. Es garantirà el subministrament de calor durant tot l’any.

En aquesta mateixa instal·lació es preveu realitzar el tractament d’aigua de la xarxa, de forma que aquesta tingui unes condicions òptimes per allargar la vida útil d’aquesta.

Aquesta instal·lació es preveu que vagi situada a l’interior de l’actual edifici de CTRASA.

 • Central de suport

En proximitat a l’edifici principal de CTRASA s’ubicarà la planta de suport de la central de cogeneració.

Les funcions principals d’aquesta planta de suport seran dues, per un costat serà l’encarregada de subministrar la calor a la xarxa de calor, sempre que la cogeneració principal estigui en manteniment o per aturades no programades, amb l’objectiu de garantir el servei, i per un altre costat serà l’encarregada de donar subministrament tèrmic pels pics de demanda superiors a la potència emesa per la central de cogeneració.

 • Xarxa de calor

La xarxa de calor serveix per subministrar energia tèrmica als potencials consumidors d’Andorra la Vella. Es preveu realitzar aquest subministrament per fases.

La xarxa de calor, que connectarà la central de bombeig, la central de suport i els consumidors anirà principalment soterrada.

Aquesta estarà formada per tubs d’acer de diàmetre variable, degudament aïllats amb poliuretà d’alta densitat. Es distribuirà calor mitjançant un circuit primari (tancat) d’aigua calenta, a una temperatura estimada de 90 ⁰C a l’anada i de 60 ⁰C al retorn.

La construcció de la xarxa de calor es realitzarà per fases i es preveu que en les etapes inicials arribi a la Baixada del Molí, C/Prat de la Creu i C/Prada Motxilla, així com petites antenes en carrers pròxims.

 • Estació trencament de pressions

En proximitat al Centre Esportiu dels Serradells es preveu la ubicació d’una estació de trencament de pressions, amb l’objectiu d’optimitzar el criteri de disseny de la xarxa i subestacions, en relació a la seva pressió nominal.

 • Subestacions

Són els elements que realitzen l’intercanvi de calor entre la xarxa i els clients finals.

Es disposaran bescanviadors de plaques a les escomeses dels consumidors de la xarxa, per garantir la transferència de calor entre el circuit tancat de la xarxa i el circuit intern del client.

El principi és el de subministrar aigua a una temperatura entre 70 i 90 °C al secundari del bescanviador.

La variació del cabal primari es realitzarà mitjançant una vàlvula motoritzada de dos vies que permetrà regular la temperatura de retorn del primari i d’impulsió del secundari, amb l’objectiu de lliurar la potència necessària.

D’aquesta forma s’aconseguirà escalfar l’aigua calenta del circuit del client a una temperatura adequada d’acord als seus usos (aigua calenta sanitària ACS, calefacció, piscines entre d’altres).

Les dades més representatives previstes per a la central de cogeneració de la Comella serien:

 

La central de la Comella abastirà calefacció i aigua calenta a 2.000 llars

 • Energia tèrmica central cogeneració 3,5 MW.
 • Potència pic prevista 17 MW.
 • Demanda tèrmica prevista propera als 20 GWh/any
 • 5 calderes, 2 de 2 MW i 3 de 7 MW.
 • Longitud aproximada xarxa de calor 4 km.


ctrasa 1