Tarifes de calor

Tarifes de la venda minorista de calor útil 
(Consulta l'edicte de tarifes al BOPA)

  • Drets de connexió

La primera connexió d’un immoble a la xarxa de distribució de calor està subjecta al pagament de drets de connexió (D).

Els drets de connexió es paguen abans de la posada en servei de la instal·lació o, quan sigui el cas, abans de la modificació de la potència contractada. El canvi de titularitat del contracte de subministrament de calor no dóna lloc al pagament de nous drets de connexió.

L’ampliació de la potència contractada dóna lloc al pagament de drets de connexió únicament per la part corresponent a l’augment de potència, entès com la diferència positiva entre la potència que es vol contractar i la potència contractada en el moment de la sol·licitud.

  • Fiança

1. En signar el contracte de subministrament, el client ha de lliurar al subministrador una fiança per un import igual a una dotzena part del terme fix més cent hores de consum de la potència contractada, al preu que resulti de la tarifa aplicable. Aquesta fiança té per objecte garantir les responsabilitats pendents del client a la resolució del contracte; mentre el contracte estigui vigent, la fiança no es pot aplicar al pagament del consum.

2. En cas de no existir cap responsabilitat pendent a la resolució del contracte, el subministrador procedeix a la devolució de la fiança al client. Si existeix alguna responsabilitat pendent i el seu import és inferior al de la fiança, li retorna la diferència. En cap dels casos la fiança no guanya interessos.

  • Tarifes de consum

Les tarifes de calor són de tipus binomial, és a dir, es composen de dos termes:

a) Un terme fix (Tf), que és una quantitat fixa anual per cada kW de potència contractada. La factura es refereix a la fracció de l’any corresponent al període de facturació.

b) Un terme variable (Tv), que és el preu al qual es factura l’energia consumida. La factura es refereix al consum en kWh corresponent al període de facturació.

Elecció de tarifa

1. S’estableixen quatre tipus de tarifes, en funció de la potència contractada en kW. La tarifa aplicable és:

a) Tarifa de curta utilització (Cu). Correspon a potències inferiors a 250 kW.

b) Tarifa de mitja utilització (Mu). Correspon a potències superiors o iguals a 250 kW i inferiors a 500 kW.

c) Tarifa de llarga utilització (Lu). Correspon a potències superiors o iguals a 500 kW i inferiors a 750 kW.

d) Tarifa de súper llarga utilització (SLu). Correspon a potències superiors o iguals a 750 kW.


Tarifes


CONCEPTEIMPORT
Drets de connexió – D (Cu) i (Mu)       34,20 €/kW
Drets de connexió – D (Lu) i (SLu)       68,41 €/kW
Terme fix curta utilització - Tf (Cu)   10,87 €/kW/any
Terme variable curta utilització - Tv (Cu)  0,10336 €/kWh
Terme fix mitja utilització - Tf (Mu)   16,85 €/kW/any
Terme variable mitja utilització - Tv (Mu)     0,09809 €/kWh
Terme fix llarga utilització - Tf (Lu)   38,83 €/kW/any
Terme variable llarga utilització - Tv (Lu)  0,07524 €/kWh
Terme fix súper llarga utilització - Tf (SLu)  42,10 €/kW/any
Terme variable súper llarga utilització - Tv (SLu)  0,07037 €/kW

Aquesta tarifa és aplicable a partir de l'1 d'abril del 2024.

Revisió periòdica de les tarifes

L’apartat 2 de l’article 7 del Decret 455/2023, del 27-9-2023, de tarifes de la venda minorista de fred i de calor útil, estableix que:

“Pel que fa a la calor, independentment de la revisió anual a què es refereix l’apartat precedent, FEDA ha de revisar trimestralment el valor del terme variable de les tarifes de calor, a l’alça o a la baixa.” Igualment especifica que: “La revisió s’ha de dur a terme durant el darrer mes de cada trimestre a comptar del mes de setembre del 2023, i entra en vigor el primer dia del mes següent sempre que, prèviament, hagi estat publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. En cas contrari, les revisions entren en vigor el primer dia del mes següent a la publicació.”

La revisió és fa per aplicació de la fórmula següent:

Tv = Tv0 x (G/G0)

on:

• Tv = valor del terme variable revisat, per cada tarifa

• Tv0= valor del terme variable a 1 d'octubre del 2023, per cada tarifa

• G = valor de referència d’aplicació del gas (en euros per megawatt hora), basat en les correlacions històriques entre el preu del gas natural i el preu del petroli Brent, calculat de la forma següent:

G = 2,6226 + ((13,012 + (0,3377 x Brent(6,0,3) )) x TC(3,0,3)

On:

• Brent(6,0,3) és el valor de la mitjana, en els sis mesos anteriors al mes de publicació, dels valors mensuals del Brent Forties & Oseberg Dated FOB North Sea Crude publicat per Refinitiv amb RIC BFO, expressat en $/barril i calculat amb 4 decimals.

• TC(3,0,3) és la mitjana del tipus de canvi diari (euros per dòlar USD) en el trimestre anterior al mes de publicació, calculat amb 6 decimals.

• G0 = valor de referència inicial

El valor G0 de referència del gas aplicable a la darrera revisió de l’1 d’octubre del 2023 és de 39,2321 €/MWh, obtingut a partir d’un valor Brent(6,0,3) igual a 80,0018 $/barril, i d’un valor del TC(3,0,3) igual a 0,914584 €/$ EUA.

En aplicació de l’esmentat Decret de tarifes de la venda minorista de fred i de calor útil, FEDA ha procedit a revisar el valor del terme variable de les tarifes de calor, en base a les dades següents:

• El valor de Brent(6,0,3) per al període de referència és de 84,9416 $/barril.

• El valor de TC(3,0,3) per al període de referència és de 0,920116 Euros per Dòlar USA.

Consegüentment, en la fórmula de revisió, el valor del terme G pren el valor 40,9885 i el quocient G/G0 resulta ser 1,0448.