Tarifes de fredTarifes de la venda minorista de fred útil
(Consulta l'edicte de tarifes al BOPA)

L'apartat 3 de l'article 7 del Decret 455/2023, del 27-9-2023, de tarifes de la venda minorista de fred i calor útil, estableix que:

“Pel que fa al fred, independentment de la revisió anual a què es refereix l’apartat 7.1, FEDA ha de revisar semestralment el valor del terme variable de les tarifes de fred." Tanmateix, especifica que: “La revisió semestral s’ha de dur a terme durant els mesos de juny i de desembre de cada any, i entra en vigor el primer dia del mes següent sempre que, prèviament, hagi estat publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. En cas contrari, les revisions entren en vigor el primer dia del mes següent a la publicació.”

La revisió és fa per aplicació de la fórmula següent:

Tv = Tv0 x (E/E0)

On:

• T= valor del terme variable revisat, per cada tarifa.

• Tv0 = valor del terme variable a 1 d’octubre del 2023, per cada tarifa.

• E = valor de referència del preu de l’electricitat per a un usuari amb una potència instal·lada de 250 kW i un consum anyal de 150.000 kWh. Aquest valor representa el preu mitjà de compra de l’electricitat i s’expressa en cèntims d’euro per kWh amb dos decimals de precisió.

Per fer el càlcul, se suposa un consum lineal i continu de l’energia cada hora de l’any fins a assolir el total. Es fixa com any de referència el 2022 i els càlculs es fan amb la distribució de festius d’aquest any.

El procediment de càlcul és el següent:

  1. Es calcula l’import anyal de la factura (suma dels termes de potència i energia) segons les tarifes que resultin aplicables al supòsit de potència considerat.
  2. S’obté la mitjana aritmètica dels imports resultants dels càlculs del punt 1.
  3. La mitjana obtinguda es multiplica per 100 i es divideix pel consum en kWh.

*Les tarifes elèctriques aplicables són les que figuren en el decret de tarifes elèctriques vigent.

• E0 = valor de referència inicial.

El valor E0 de referència a 1 d’abril del 2022 és de 17,66 cèntims d’euro per kWh.

En aplicació de l'esmentat Decret de tarifes de la venda minorista de fred i de calor útil, FEDA ha procedit a revisar el valor del terme variable de les tarifes de fred segons els preus que figuren en l’article 4 del decret de tarifes elèctriques del 30 de novembre del 2022.

Consegüentment, en la fórmula de revisió, el valor del terme E pren el valor 20,66 i el quocient E/E0 resulta ser 1,17.

El conjunt de les tarifes resultants amb les modificacions del terme variable actualitzades es mostra en la taula següent:

Concepte

Drets de connexió (D) €/kW

Terme fix (Tf) €/kW/any

Terme variable (Tv) cèntims €/kWh

Curta utilització (CuF)

186,01

28,41

10,029

Llarga utilització (LuF)

52,20

8,024

Aquesta tarifa és aplicable a partir del dia 1 de gener del 2024.