Xarxa de Calor del Pas de la Casa

26/10/2018 08:05

Amb la calefacció urbana, fem el Pas cap a la qualitat de vida i la sostenibilitat!

La planta del Pas de la Casa serà similar a la que tenim actualment a Soldeu, assolint el doble objectiu de produir electricitat i calor. La calor serà distribuïda mitjançant una xarxa urbana al poble del Pas de la Casa, que ens permetrà reduir les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle.

Proporcionar confort i benestar als habitants i visitants del Pas de la Casa, és el nostre propòsit.

Aspectes generals:

 • L’eficiència energètica del procés de cogeneració és aproximadament un 30% superior al fet de generar electricitat i calor per separat. Per aquest motiu el fa que el projecte sigui de gran interès des del punt de vista de l’estalvi d’energia.
 • Redueix les emissions de CO2 i altres gasos nocius (pel fet que la combustió de gas natural és més neta que la del gasoil i genera menys CO2).
 • Es suprimeixen del centre urbà nombrosos punts de combustió. El punt centralitzat de combustió estarà apartat del centre i a més es pot garantir un rendiment òptim de la combustió.
 • S’incrementa la producció elèctrica a Andorra.
 • Es diversifiquen les fonts d’energia, la qual cosa representa un aspecte important des del punt de vista de la garantia de subministrament d’energia al país.

Aquest projecte pretén, per una banda, produir electricitat mitjançant motors alternatius alimentats amb gas natural i, per l’altra banda, aprofitar la calor residual obtinguda en el procés per produir aigua calenta. L’energia tèrmica obtinguda pel procés anterior serà distribuïda als potencials consumidors a través d’una xarxa de calor urbana.

Per tant, mitjançant la cogeneració s’aconsegueix un doble objectiu: la producció d’electricitat, de la qual Andorra n’és deficitària, i la producció de calor que serà distribuïda mitjançant una xarxa urbana al poble del Pas de la Casa. El seu conjunt implica un aprofitament de l’energia primària (gas natural) molt elevat.

El projecte preveu realitzar quatre instal·lacions ben diferenciades, cadascuna amb una funció concreta:

 • Planta de cogeneració i bombeig: en aquesta instal·lació es realitzarà, per una banda la cogeneració mitjançant motors per poder generar energia elèctrica i energia tèrmica, i per l’altra el bombeig i tractament d’aigua per bombar l’aigua calenta fins a totes les subestacions, garantint un cabal adequat per poder realitzar la transferència de calor de manera òptima.
 • Xarxa de calor per subministrar energia tèrmica als potencials consumidors del Pas de la Casa: aquesta xarxa es preveu sortir de la central de cogeneració, en proximitats del túnel d’Envalira, tenint una distància estimada de 3.000 m, i anar subministrant calor per la major part dels carrers del Pas de la Casa.
 • Subestacions: són els elements que realitzen l’intercanvi de calor entre la xarxa i els clients finals.


Les dades més representatives previstes per a la central de cogeneració del Pas de la Casa serien:

 • Longitud xarxa totalment desplegada (es preveuen també diferents fases): 3,0 km
 • Nombre clients estimats: Unes 900 llars, uns 30 hotels, entre d’altres instal·lacions com el centre esportiu, església, escoles, alguns centres comercials, etc. 
 • Nombre de llars equivalents: 2.200 llars
 • Nombre d’edificis possibles d’embrancar amb xarxa totalment desplegada (subestacions) 115
 • Demanda tèrmica prevista propera als 15 GWh/any
 •  Producció elèctrica anual equivalent a 2.500 llars
 • Potència pic prevista 5 MW.
 • Elements més representatius de la central:

               Motor = 2 MW

               Tres calderes per puntes i substitució: 2 MW i 5 MW

 

Estalvi d’emissions anual respecte gasoil: 2.900 t CO2/any

 

TERMINIS

Es preveu iniciar els treballs al 2019 i finalitzar la primera fase a l’hivern del 2020.