Tarifes

Tarifes de la venda minorista de calor útil (BOPA)

Drets de connexió

La primera connexió d’un immoble a la xarxa de distribució de calor està subjecta al pagament de drets de connexió (D).

Els drets de connexió es paguen abans de la posada en servei de la instal·lació o, quan sigui el cas, abans de la modificació de la potència contractada. El canvi de titularitat del contracte de subministrament de calor no dóna lloc al pagament de nous drets de connexió.

L’ampliació de la potència contractada dóna lloc al pagament de drets de connexió únicament per la part corresponent a l’augment de potència, entès com la diferència positiva entre la potència que es vol contractar i la potència contractada en el moment de la sol·licitud

Fiança

1. En signar el contracte de subministrament, el client ha de lliurar al subministrador una fiança per un import igual a una dotzena part del terme fix més cent hores de consum de la potència contractada, al preu que resulti de la tarifa aplicable. Aquesta fiança té per objecte garantir les responsabilitats pendents del client a la resolució del contracte; mentre el contracte estigui vigent, la fiança no es pot aplicar al pagament del consum.

2. En cas de no existir cap responsabilitat pendent a la resolució del contracte, el subministrador procedeix a la devolució de la fiança al client. Si existeix alguna responsabilitat pendent i el seu import és inferior al de la fiança, li retorna la diferència

Tarifes de consum

Les tarifes de calor són de tipus binomial, és a dir, es composen de dos termes:

a) Un terme fix (Tf), que és una quantitat fixa anual per cada kW de potència contractada. La factura es refereix a la fracció de l’any corresponent al període de facturació.

b) Un terme variable (Tv), que és el preu al qual es factura l’energia consumida. La factura es refereix al consum en kWh corresponent al període de facturació.

Elecció de tarifa

1. S’estableixen dos tipus de tarifes, en funció del factor d’utilització. El factor d’utilització representa les hores equivalents d’utilització del servei i s’obté dividint el consum anual en kWh per la potència contractada en kW.

a) Tarifa de curta utilització (CU). És adequada per a utilitzacions inferiors a 1.425 hores equivalents anuals.

b) Tarifa de llarga utilització (LU). És adequada per a utilitzacions superiors a 1.425 hores equivalents anuals.

2. El client pot escollir lliurement la tarifa que li resulta aplicable, però, una volta escollida, no pot canviar la seva elecció durant un termini mínim d’un any. Transcorregut aquest termini, el client pot sol·licitar el canvi de tarifa, si li interessa, però ho ha de fer amb una antelació mínima d’un mes.

Tarifes

Les tarifes de calor aplicables a partir del 1 de maig del 2019 són les següents:

CONCEPTE

IMPORT

Drets de connexió – D

68,41 €/kW

Terme fix curta utilització - Tf (CU)

10,16 €/kW/any

Terme variable curta utilització - Tv (CU)

8,273 c€/kWh

Terme fix llarga utilització - Tf (LU)

36,29 €/kW/any

Terme variable llarga utilització - Tv (LU)

6,022 c€/kWh

Revisió periòdica de les tarifes

1. Les tarifes de calor són revisades anualment pel Govern, prèvia proposta de FEDA, i es publiquen al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

2. Independentment de la revisió anual a què es refereix l’apartat precedent, FEDA ha de revisar trimestralment el valor del terme variable de les tarifes de calor, a l’alça o a la baixa, per aplicació de la fórmula següent:

Tv = Tv0 x (G/G0)

 La revisió s’ha de dur a terme durant el primer mes de cada trimestre natural, i entra en vigor el primer dia del mes següent sempre que, prèviament, hagi estat publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. En cas contrari, les revisions que comportin un increment del preu no entren en vigor fins al primer dia del mes natural següent a la publicació, però les que comportin una disminució del preu s’apliquen des de la data en què corresponia.