Tarifes

Tarifes de la venda minorista de calor útil (BOPA)

Drets de connexió

La primera connexió d’un immoble a la xarxa de distribució de calor està subjecta al pagament de drets de connexió (D).

Els drets de connexió es paguen abans de la posada en servei de la instal·lació o, quan sigui el cas, abans de la modificació de la potència contractada. El canvi de titularitat del contracte de subministrament de calor no dóna lloc al pagament de nous drets de connexió.

L’ampliació de la potència contractada dóna lloc al pagament de drets de connexió únicament per la part corresponent a l’augment de potència, entès com la diferència positiva entre la potència que es vol contractar i la potència contractada en el moment de la sol·licitud.

Fiança

1. En signar el contracte de subministrament, el client ha de lliurar al subministrador una fiança per un import igual a una dotzena part del terme fix més cent hores de consum de la potència contractada, al preu que resulti de la tarifa aplicable. Aquesta fiança té per objecte garantir les responsabilitats pendents del client a la resolució del contracte; mentre el contracte estigui vigent, la fiança no es pot aplicar al pagament del consum.

2. En cas de no existir cap responsabilitat pendent a la resolució del contracte, el subministrador procedeix a la devolució de la fiança al client. Si existeix alguna responsabilitat pendent i el seu import és inferior al de la fiança, li retorna la diferència. En cap dels casos la fiança no guanya interessos.

Tarifes de consum

Les tarifes de calor són de tipus binomial, és a dir, es composen de dos termes:

a) Un terme fix (Tf), que és una quantitat fixa anual per cada kW de potència contractada. La factura es refereix a la fracció de l’any corresponent al període de facturació.

b) Un terme variable (Tv), que és el preu al qual es factura l’energia consumida. La factura es refereix al consum en kWh corresponent al període de facturació.

Elecció de tarifa

1. S’estableixen quatre tipus de tarifes, en funció de la potència contractada en kW. La tarifa aplicable és:

a) Tarifa de curta utilització (Cu). Correspon a potències inferiors a 250 kW.

b) Tarifa de mitja utilització (Mu). Correspon a potències superiors o iguals a 250 kW i inferiors a 500 kW.

c) Tarifa de llarga utilització (Lu). Correspon a potències superiors o iguals a 500 kW i inferiors a 750 kW.

d) Tarifa de súper llarga utilització (SLu). Correspon a potències superiors o iguals a 750 kW.

Tarifes

Les tarifes de calor aplicables a partir de l'1 d'agost del 2022 són les següents:

CONCEPTE                                                             IMPORT
Drets de connexió – D                                              68,41 €/kW
Cu Terme fix curta utilització - Tf (Cu)                   10,16 €/kW/any
Terme variable curta utilització - Tv (Cu)                9,988 cèntims €/kWh
Mu Terme fix mitja utilització - Tf (Mu)                 15,75 €/kW/any
Terme variable mitja utilització - Tv (Mu)               9,479 cèntims €/kWh
Lu Terme fix llarga utilització - Tf (Lu)                  36,29 €/kW/any
Terme variable llarga utilització - Tv (Lu)              7,270 cèntims €/kWh
SLu Terme fix súper llarga utilització - Tf (SLu)    39,35 €/kW/any

Terme variable súper llarga utilització - Tv (SLu)     6,799 cèntims €/kW/any

Revisió periòdica de les tarifes

1. Les tarifes de calor són revisades anualment pel Govern, prèvia proposta de FEDA, i es publiquen al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
2. Independentment de la revisió anual a què es refereix l’apartat precedent, FEDA ha de revisar trimestralment el valor del terme variable de les tarifes de calor, a l’alça o a la baixa, per aplicació de la fórmula següent:

Tv = Tv0 x (G/G0)

amb:

• Tv = valor del terme variable revisat, per cada tarifa

• Tv0= valor del terme variable l’1 de desembre de 2019, segons el que preveu l’article 6

• G = valor de referència del gas (en Euros per megawatt hora), basat en les correlacions històriques entre el preu del gas natural i el preu del petroli Brent, calculat de la forma següent:

G = 13,012 + (0,3377 x Brent(6,0,3) x TC(3,0,3) + 2,6226)

On:

• Brent(6,0,3) és el valor de la mitjana, en els sis mesos anteriors al trimestre d’aplicació, dels valors mensuals del Dated Brent publicat en el Platts Oilgram Price Report, expressat en $/barril i calculat amb 4 decimals.

• TC(3,0,3) és la mitjana del tipus de canvi diari (Euros per Dòlar USA) en el trimestre anterior al trimestre d’aplicació, calculat amb 6 decimals.

El valor G0 de referència del gas a 1 de febrer del 2022 és de 38,2476 €/MWh, obtingut a partir d’un valor inicial del Brent igual a 76,6027 $/barril, i d’un valor del TC igual a 0,874144 €/$ USA.

La revisió s’ha de dur a terme durant el primer mes de cada trimestre natural, i entra en vigor el primer dia del mes següent sempre que, prèviament, hagi estat publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. En cas contrari, les revisions que comportin un increment del preu no entren en vigor fins al primer dia del mes natural següent a la publicació, però les que comportin una disminució del preu s’apliquen des de la data en què corresponia.

Disposició addicional primera

La primera revisió del terme variable de les tarifes de calor es durà a terme durant el mes de gener de 2021, per entrar en vigor a partir del febrer.

Disposició addicional segona

Els contractes de subministrament de calor que subscriguin els clients de les xarxes de distribució de calor durant el termini d’estudi i construcció de la xarxa, o els tres anys posteriors a la posada en servei d’aquesta, queden exempts del pagament dels drets de connexió. No obstant això, aquesta exempció s’aplica únicament amb un compromís de permanència del client, mínim de cinc anys.

Consulta les Tarifes de la venda minorista de calor útil BOPA.

Tarifes de la venda minorista de fred útil 

L'apartat 3 de l'article 7 del Decret del 20 d’abril del 2022, de tarifes de la venda minorista de fred i de calor útil, estableix que:

“Pel que fa al fred, independentment de la revisió anual a què es refereix l’apartat 7.1, FEDA ha de revisar semestralment el valor del terme variable de les tarifes de fred, per aplicació de la fórmula següent:

Tv = Tv0 x (E/E0)

Amb:

• Tv = valor del terme variable revisat, per cada tarifa.

• Tv0 = valor del terme variable a la data de publicació d’aquest Decret, segons el que preveu l’article 6.

• E = valor de referència del preu de l’electricitat per a un usuari amb una potència instal·lada de 250 kW i un consum anyal de 150.000 kWh. Aquest valor representa el preu mitjà de compra de l’electricitat i s’expressa en cèntims d’euro per kWh amb dos decimals de precisió.

Per fer el càlcul, se suposa un consum lineal i continu de l’energia cada hora de l’any fins a assolir el total. Es fixa com any de referència el 2022 i els càlculs es fan amb la distribució de festius d’aquest any.

El procediment de càlcul és el següent:

  1. Es calcula l’import anyal de la factura (suma dels termes de potència i energia) segons les tarifes que resultin aplicables al supòsit de potència considerat.
  2. S’obté la mitjana aritmètica dels imports resultants dels càlculs del punt 1.
  3. La mitjana obtinguda es multiplica per 100 i es divideix pel consum en kWh.

Les tarifes elèctriques aplicables són les que figuren en el decret de tarifes elèctriques vigent.

• E0 = valor de referència inicial.

El valor E0 de referència a 1 d’abril del 2022 és de 17,66 cèntims d’euro per kWh.

La revisió semestral s’ha de dur a terme durant el primer mes del semestre natural, i entra en vigor el primer dia del mes següent sempre que, prèviament, hagi estat publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. En cas contrari, les revisions entren en vigor el primer dia del mes natural següent a la publicació.”

En aplicació de l'esmentat Decret de tarifes de la venda minorista de fred i de calor útil, FEDA ha procedit a revisar el valor del terme variable de les tarifes de fred segons els preus que figuren en l’article 4 del decret de tarifes elèctriques del 30 de març del 2022.

Consegüentment, en la fórmula de revisió, el valor del terme E pren el valor 17,66 i el quocient E/E0 resulta ser 1,00.

El conjunt de les tarifes resultants amb les modificacions del terme variable actualitzades es mostra en la taula següent:

Concepte

Drets de connexió (D) €/kW

Terme fix (Tf) €/kW/any

Terme variable (Tv) cèntims €/kWh

Curta utilització (CuF)

186,01

28,41

8,573

Llarga utilització (LuF)

52,20

6,859

 

Aquesta tarifa és aplicable a partir del dia 1 de maig del 2023.